Hvilken informasjon innhentes?

Vi registrerer alle våre pasienter inn i våre registre med informasjon som er relevant for å kunne yte forsvarlig helsehjelp. Det kan være informasjon om navn, fødselsnummer, adresse, telefon, e-postadresse og informasjon om helseforhold.

Hvordan innhentes informasjonen?

Vi innhenter informasjon om deg som du selv oppgir ved kontakt med oss per telefon, e-post eller personlig oppmøte. Vi mottar informasjon om deg fra andre aktører du har vært i kontakt med, for eksempel fastlege eller optiker. Du fyller ut «Helseskjema» før første konsultasjon og du kan sende inn personopplysninger via vårt kontaktskjema på nettstedet vårt. Vi registrerer også informasjon om deg gjennom samtaler med deg og fra undersøkelser som tas.

Hvordan bruker vi informasjonen?

Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger. Nødvendig informasjon brukes for å kunne yte helsehjelp. Vi sender epikrise (rapport fra konsultasjonen) til henviser/fastlege, optiker og eventuelt til ditt forsikringsselskap dersom du har gitt ditt samtykke. Når det er medisinsk nødvendig sender vi henvisning til andre helseaktører, for eksempel sykehus. Vi sender ut SMS med informasjon om time eller behandling. Vi vil noen ganger ta kontakt med deg for kunde- og brukertilfredsundersøkelser.

Når du mottar helsehjelp av Øyelegene AS plikter vi å føre inn alle opplysningene inn i vårt datasikre pasientjournalsystem. Når det gjelder personopplysninger lagret i pasientjournal gjelder egne regler for blant annet endring og sletting (jmf helsepersonelloven).

Som privat helseaktør må vi også forholde oss til helselovenes regler for behandling av personopplysninger. Relevante helselover som omhandler behandling av personopplysninger er spesialisthelsetjenesteloven, helsepersonelloven, pasientjournalloven (inkl. pasientjournalforskriften), pasient og brukerrettighetsloven, helsearkivloven, osv.

Øyelegene AS følger de norske personvernlovene og EUs GDPRs direktiv. Du kan lese mer om dette hos datatilsynet.no eller lovdata.no.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål, ønsker du å korrigere dine personopplysninger eller ønsker du å slette ditt samtykke er du velkommen til å ta kontakt med oss på telefon +47 47 77 50 20 eller e-post post@oyelegene.as. Merk kommunikasjon om emnet med «GDPR».